با توجه به گراف مصرف کاربران پهن باند دیتانستر افرانت از 50 گیگ به 90 گیگ افزایش داشته است.Sabado, Fevereiro 25, 2023

« Retornar