سرور مجازی کانادا
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  vca 1


  • 1GB Ram


   1Core CPU


   25GB HDD


   Unlimited Trafic
  فقط
  93,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 2

  vca 2


  • 2GB Ram


   1Core CPU


   50GB HDD


   Unlimited Trafic

  فقط
  165,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 3

  vca 3


  • 3GB Ram


   2Core CPU


   80GB HDD


   Unlimited Trafic

  فقط
  219,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 4

  vca 4


  • 6GB Ram


   2Core CPU


   100GB HDD


   Unlimited Trafic

  فقط
  379,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 5

  vca NVMe 1


  • 1GB Ram


   1Core CPU


   25GB NVMe HDD


   Unlimited Trafic
  فقط
  110,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 6

  vca NVMe 2


  • 2GB Ram


   2Core CPU


   80GB NVMe HDD


   Unlimited Trafic
  فقط
  213,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 7

  vca NVMe 3


  • 4GB Ram


   2Core CPU


   80GB NVMe HDD


   Unlimited Trafic

  فقط
  395,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 8

  vca NVMe 4


  • 8GB Ram


   4Core CPU


   160GB NVMe HDD


   Unlimited Trafic
  فقط
  756,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی