سرور مجازی ترکیه
پرسرعت و مطمن
 • Product 1

  TR_plan A


  • TR_plan A


   CPU = 1 core


   RAM = 1 GB


   SSD = 25 GB


   Trafic = 500 MB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  299,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  TR_plan B


  • TR_plan B


   CPU = 1 core


   RAM = 2 GB


   SSD = 30 GB


   Trafic = 1 TB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  350,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 3

  TR_plan C


  • TR_plan C


   CPU = 2 core


   RAM = 4 GB


   SSD = 40 GB


   Trafic = 2 TB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  469,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 4

  TR_plan D


  • TR_plan D


   CPU = 3 core


   RAM = 6 GB


   SSD = 40 GB


   Trafic = 4 TB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  545,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 5

  TR_plan E


  • TR_plan E


   CPU = 4 core


   RAM = 8 GB


   SSD = 50 GB


   Trafic = 5 TB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  639,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی
 • Product 6

  TR_plan F


  • TR_plan F


   CPU = 5 core


   RAM = 10 GB


   SSD = 60 GB


   Trafic = 8 TB


   Network = 1 GB


   ip =1


   Location = Turkiye
  فقط
  1,199,000/ماهیانه
  خارج از دسترسی