سرور مجازی فرانسه NVMe
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  nvmfr 1


  • 512MB Ram


   1Core CPU


   15GB NVMe


   150GB Trafic
  Nur
  59,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 2

  nvmfr 2


  • 1GB Ram


   1Core CPU


   20GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  89,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 3

  nvmfr 3


  • 2GB Ram


   2Core CPU


   40GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  142,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 4

  nvmfr 4


  • 3GB Ram


   2Core CPU


   50GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  205,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 5

  nvmfr 5


  • 4GB Ram


   4Core CPU


   60GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  275,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 6

  nvmfr 6


  • 8GB Ram


   4Core CPU


   100GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  495,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 7

  nvmfr 7


  • 12GB Ram


   6Core CPU


   150GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  759,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!
 • Product 8

  nvmfr 8


  • 16GB Ram


   8Core CPU


   200GB NVMe


   Unlimited Trafic
  Nur
  980,000/ Monat(e)
  Leider nicht verfügbar!