سرور انگلیس
میزبان شما هستیم.
 • Product 1

  English 1


  • English 1


   cpu = 1core


   RAM = 1GB


   HDDnvme = 20 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  Somente
  145,000/mo
  Sem Estoque
 • Product 2

  English 2


  • English 2


   cpu = 1core


   RAM = 2GB


   HDDnvme = 30 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  Somente
  180,000/mo
  Sem Estoque
 • Product 3

  English 3


  • English 3


   cpu = 2core


   RAM = 3GB


   HDDnvme = 30 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  Somente
  250,000/mo
  Sem Estoque
 • Product 4

  English 4


  • English 4


   cpu = 2core


   RAM = 4GB


   HDDnvme = 30 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  Somente
  370,000/mo
  Sem Estoque
 • Product 5

  English 5


  • English 5


   cpu = 3core


   RAM = 5GB


   HDDnvme = 30 gig


   port 1 gig


   BW = unlimited


   سیستم عامل انتخابی


   ip =1
  Somente
  650,000/mo
  Sem Estoque